CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Grant * Bể Ủ Nhiệt Khô

Đơn giá:
Mã sản phẩm:

Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
TS-DW - Deep well plate Thermoshaker 

PCMT Thermoshaker with Cooling for Microtubes and Microplates


 
PHMP Series Thermoshakers for Microplates 

PHMT Thermoshaker for Microtubes and Microplates
Thông tin khác