CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

MOLTOX - môi trường vi sinh

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: MOLTOX - môi trường vi sinh
Môi trường vi khuẩn MOLTOX® bao gồm môi trường dinh dưỡng, chọn lọc và làm giàu được sử dụng trong vi sinh vật công nghiệp, môi trường và phân tử. Mỗi lô môi trường được kiểm tra độ vô trùng, khi áp dụng và khả năng hỗ trợ sự phát triển của vi sinh vật thích hợp. Tất cả các môi trường vi sinh đều được kèm theo chứng chỉ kiểm soát chất lượng và công thức tuân thủ GLP. 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
By application
Cosmetic testing
Cetrimide agar
CDC Anaerobe Blood agar
D/E neutralizing agar
D/E neutralizing broth
Fluid thioglycollate
Letheen aga
Letheen broth
MacConkey agar
Mannitol salt agar
Malt extract agar
Nutrient agar
Plate count agar
Potato dextrose
Pseudomonas F agar
Pseudomonas P agar
Sabouraub dextrose agar
Triple sugar iron agar
Tryptic soy agar
Tryotic soy broth
Yeast malt agar
Dairy Testing
Bismuth sulfite
Blood agar
BHI agar
Eosin methylene blue agar, levine
Hektoen enteric agar
Lactobacilli MRS agar
Lactobacilli MRS broth
Lactose broth
mFC agar
MacConkey agar
Nutrient agar
Nutrient broth
Plate count agar
Potato dextrose agar
Potato dextrose broth
Rose Bengal agar
Tetrathionate broth
Tomato juice agar
TSI agar
TSA
TSB
Tryptose phosphate broth
Violet red blue agar
Food & Beverage Testing
 
Cetrimide Agar
Bismuth Sulfite
Brilliant Green Agar
Buffered Peptone Water
D/E Neutralizing Agar
D/E Neutralizing Broth
Demi-Fraser Broth
EE Mossel Broth
Eosin Methylene Blue Agar (EMB), Levine
Fluid Thioglycollate
Hektoen Enteric Agar
Lactobacilli MRS Agar
Lactobacilli MRS Broth
Lactose Broth
Letheen Agar
Letheen Broth
m Endo Agar (LES)
MacConkey Agar
MacConkey Broth
MacConkey II Agar w/ Sorbitol
Malt Extract Agar
Mannitol Salt Agar
mEI Agar
Nutrient Broth
Plate Count Agar
Potato Dextrose Agar
Potato Dextrose Broth
Rappaport-Vassilliadis R10 Broth
Reinforced Clostidial Agar
Rose Bengal Agar
Sabouraud Dextrose Agar
Sabouraud Dextrose Broth
Salmonella Shigella Agar
Tetrathionate Broth
Tomato Juice Broth
Triple Sugar Iron (TSI) Agar
Tryptic Soy Agar (TSA)
Tryptic Soy Broth (TSB)
Violet Red Bile Agar
Violet Red Bile Glucose Agar
XLD Agar
XLT4 Agar
Yeast malt (YM) Agar
General Purpose
Brain Heart Infusion Agar
Columbia Agar
Fluid Thioglycollate
Nutrient Agar
Nutrient Broth
Schaedler Agar
Tryptic Soy Agar (TSA)
Tryptic Soy Broth (TSB) w/ Lecithin & Tween 80
Tryptone Phosphate Broth
Membrane Filtration
m Endo Agar (LES)
m Enterococcus Agar
mEI Agar
mFC Agar
mFC Broth
Microbial Limit Testing
Bismuth Sulfite Agar
Brilliant Green Agar
Eosin Methylene Blue(EMB) Agar, Levine
MacConkey Agar
MacConkey II Agar w/ Sorbitol
Mannitol Salt Agar
Potato Dextrose Agar
Pseudomonas F Agar
Psuedomonas P Agar
Sabouraud Dextrose Agar
Tetrathionate Broth
Triple Sugar Iron (TSI) Agar
Tryptic Soy Agar (TSA)
Tryptic Soy Broth (TSB)
XLD Agar
Molecular Genetics
2x YT (Yeast/Tryptone) Broth
LB Agar, Lennox L
LB Agar, Miller
LB Broth, Miller
MacConkey Agar
YPD (Yeast-Peptone Dextrose) Agar
YPD (Yeast-Peptone Dextrose) Broth
Pharmaceutical Testing
 
Cetrimide Agar
Bismuth Sulfite
Brilliant Green Agar
Eosin Methylene Blue Agar (EMB), Levine
Fluid Thioglycollate
Lactose Broth
MacConkey Agar
Mannitol Salt Agar
Plate Count Agar
Potato Dextrose Agar
Pseudomonas F Agar
Psuedomonas P Agar
R2A Agar
Sabouraud Dextrose Agar
Sabouraud Dextrose Broth
Triple Sugar Iron (TSI) Agar
Tryptic Soy Agar (TSA)
Tryptic Soy Broth (TSB)
XLD Agar
Sterility Testing
Veterinary Testing
Bismuth Sulfite Agar
Brain Heart Infusion Agar
Brilliant Green Agar
Cetrimide Agar
Enterococcosel Agar
Eosin Methylene Blue (EMB) Agar, Levine
Fluid Thioglycollate
Hektoen Enteric Agar
MacConkey Agar
MacConkey II Agar w/ Sorbitol
Malt Extract Agar
Mannitol Salt Agar
Potato Dextrose Agar
Pseudomonas F Agar
Psuedomonas P Agar
Reinforced Clostridial Agar
Reinforced Clostridial Broth
Sabouraud Dextrose Agar
Sabouraud Dextrose Broth
Salmonella Shigella Agar
Schaedler Agar
Tetrathionate Broth
Triple Sugar Iron (TSI) Agar
Tryptic Soy Agar (TSA)
Tryptic Soy Broth (TSB)
Tryptone Phosphate Broth
XLD Agar
Yeast Malt (YM) Agar
by Microorganism
Actinomycetes (aerobic)
Anaerobes (exclusive of Clostridia)
Bordetella
Brucella
Clostridium
Coliforms & Proteus
Corynebacterium
Enteric Bacilli
Enterococci/Group D Streptococci
Fungi (Yeasts & Molds)
Lactobacillus ∙ Leuconostoc
Listeria
Mycobacterium
Neisseria
Nonfermenters
Salmonella and Shigella
Staphyloccoci
Streptococcus (Non-Group D)
Vibrio
Yersinia enterocolitica
Thông tin khác