CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Nucleotides * AMPLIQON

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
Ampliqon dNTPs đã được chứng nhận độ tinh khiết 99% như được xác định bởi HPLC. Bạn có thể sử dụng dNTP của chúng tôi trong các thí nghiệm sinh học phân tử.
dNTP có sẵn trong các bộ dNTP, hỗn hợp dNTP với các nồng độ khác nhau. Hơn nữa, các dNTP cũng có sẵn dưới dạng các dNTP đơn.
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
 
dNTP Mix
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
Sẵn sàng sử dụng
Độ tinh khiết cao:> 98% theo HPLC
Độ ổn định cao
pH 7,5
dNTP MIX
Hỗn hợp sẵn sàng để sử dụng.
Kết hợp giữa dATP, dCTP, dGTP và dTTP

 
dNTP Set
Bộ dATP, dCTP, dGTP và dTTP
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
Sẵn sàng sử dụng
Độ tinh khiết cao:> 98% theo HPLC
Độ ổn định cao
pH 7,5
dNTP có độ tinh khiết được chứng nhận 99% như được xác định bởi HPLC. Bạn có thể sử dụng dNTP của chúng tôi trong tất cả các thí nghiệm sinh học phân tử.
dNTP cũng có sẵn trong hỗn hợp dNTP với nồng độ khác nhau và dưới dạng dNTP đơn lẻ.

 
dATP, dCTP, dGTP or dTTP
dNTPs
Hoặc dATP, dCTP, dGTP hoặc dTTP
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
Sẵn sàng sử dụng
Độ tinh khiết cao:> 98% theo HPLC
Độ ổn định cao
pH 7,5
dNTP có độ tinh khiết được chứng nhận 99% như được xác định bởi HPLC. Bạn có thể sử dụng dNTP của chúng tôi trong tất cả các thí nghiệm sinh học phân tử.
dNTP cũng có sẵn trong các bộ dNTP và hỗn hợp dNTP với các nồng độ khác nhau.

Thông tin khác