CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

OXOID

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
R4603050 L. acidophilus ATCC 314 PK/5
R4607052 P. acnes ATCC 11827 PK/5
R4607074 P. putida ATCC 49128 PK/5
R4609015 S. pneumoniae ATCC 49619 PK/5
R4601947 E. corrodens ATCC BAA-1152 PK/5
R4602050 G. vaginalis ATCC 14018 PK/5
R4609374 B.  ovatus ATCC BAA-1296 PK/5
R4609432 E. faecium ATCC 700221 PK/5
R4609013 S. griseus ATCC 10137 PK/5
R8311006 RapID ONE System 20/KT
SR0020K UREA 40%
CM0945B TBX MEDIUM                    500g
CM0929B MYP AGAR                      500g
CM1153B MRS (ISO) AGAR  500g
CM0333B T.C.B.S CHOLERA MEDIUM        500g
CM0419B HEKTOEN ENTERIC AGAR          500g
SR0244E OCLA (ISO)DIFFERENTIAL SUPPLEMENT
CM0727B DRBC AGAR BASE         500g
CM0275B BAIRD-PARKER AGAR BASE       500g
CM0325B PLATE COUNT AGAR  500g
CM1117B ALKALINE PEPTONE WATER (ISO) 500g
CM0107B VIOLET RED BILE LACTOSE AGAR 500g
CM0129B TRYPTONE SOYA BROTH           500g
CM0509B BUFFERED PEPTONE WATER        500g
SR0047C EGG YOLK EMULSION
CM1049B BUFFERED PEPTONE WATER (ISO)  500g
CM0469B X.L.D. MEDIUM       500g
CM0587B PERFRINGENS AGAR BASE TSC/SFP       500g
CM1048B MKTTn BROTH BASE (ISO)     500g
CM0041B SABOURAUD DEXTROSE AGAR 500g
DS0147A T.T.C. (RED SPOT) FLEXI-SLIDE
SR0088E PERFRINGENS (TSC) SELECT SUPP.1 X 10VIAL
.........

SR0078E CHLORAMPHENICOL  SUPPLEMENT
CT0024B CN10 GENTAMICIN
CT0017B CT10 COLISTIN SULPHATE
CT0043B P10 PENICILLIN G
CT0052B SXT25 SULPHAMET/TRIMETHOP
CT0417B CRO30  CEFTRIAXONE
CT0003B AMP10 AMPICILLIN
CT1587B LEV5  LEVOFLOXACIN
CT0020B E15 ERYTHROMYCIN
CT0425B CIP5   CIPROFLOXACIN
CT0223B AMC30 AMOXY/CLAV.ACID
CT0906B AZM15  AZITHROMYCIN
CT0412B CAZ30  CEFTAZIDIME
CT0166B CTX30  CEFOTAXIME
CT0058B VA30 VANCOMYCIN
CT0725B TZP110 PIPERACILLIN/TAZOBACT
CT0771B FEP30   CEFEPIME
CT0107B AK30  AMIKACIN
CT0455B IPM10  IMIPENEM
CT0774B MEM10   MEROPENEM
CT0520B SAM20   AMPICILLIN / SULBACTAM
CT0119B FOX30 CEFOXITIN
CT0127B CXM30  CEFUROXIME
CT0653B CFM5   CEFIXIME
CT0044B PB300 POLYMYXIN B
CT1650B LZD30 LINEZOLID
LP0039B MALT EXTRACT DESICCATED       500g
CM0337B MUELLER HINTON AGAR        500g
CM0003B NUTRIENT AGAR        500g
CM0007B MAC-CONKEY AGAR               500g
SR0102E PSEUDOMONAS C-N SEL.SUPPL. 1 X 10
CM0137B LACTOSE BROTH 500g
CM0099B S S AGAR                      500g
CM1135B BRAIN HEART INFUSION  BROTH 500g
SR0181E NOVOBIOCIN SUPPLEMENT
CM0729B DICHLORAN-G.(DG18)AGAR     500g
R4601501 C. albicans ATCC 14053 PK/5
R4601518 C. parapsilosis ATCC 22019 PK/5
  ...........
Thông tin khác