CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

QUASIMEME

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: QUAS
Hãng chuyên PT về độc tố sinh học biển và kim loại
Hãng gồm nhiều mã nhóm phân tích khác nhau:
12 mã nhóm AQ
9 mã nhóm BT
6 mã nhóm MS
4 mã nhóm DE
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
 
Thông tin khác