CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

VWR - môi trường vi sinh

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: VWR - môi trường vi sinh
Môi trường vi sinh tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện, phân lập và nuôi cấy các khuẩn lạc vi sinh vật. Chất bổ sung và chất bổ trợ được thêm vào môi trường nuôi cấy tăng cường khả năng tăng trưởng của các sinh vật cụ thể. Môi trường tăng sinh giúp vi khuẩn tăng sinh thuận lợi hơn. Chứa các yếu tố dinh dưỡng cho phép các tế bào nhân lên, khối lượng chất được xác định trước khi được bổ sung vào nhằm kiểm soát kết quả các xét nghiệm. Môi trường vi sinh gel hoặc chất lỏng tương thích nhất với các loại tế bào làm việc. 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
No. Culture medium name Product code
1 Bacteriological agar 84609.0500
2 Casein hydrolysate (acid) 84623.0500
3 Malt extract 84618.0500
4 Meat extract 84688.0500
5 Peptone from meat 84620.0500
6 Skim mlik 84615.0500
7 Soya peptone  84616.0500
8 Tryptone 84610.0500
9 Yeast extract 84601.0500
10 Antibiotic medium E 85056.0500
11 BAT Agar 85940.0500
12 Baird Parker Agar base ISO 84664.0500
13 Brain heart infusion broth 84620.0500
14 Brilliant green agar 84631.0500
15 Brilliant green agar modified 84634.0500
16 Brilliant green bile broth 84682.0500
17 Buffered peptone water ISO 84600.0500
18 Buffered sodium chloride peptone broth 84605.0500
19 Blood agar (base) 84619.0500
20 Blood agar No. 2 (base) 84647.0500
21 Campylobacter blood-free medium base Bolton - MCCDA 84695.0500
22 Campylobacter  Bolton broth base (modified CCDA) 84697.0500
23 Campylobacter Karmali medium agar base 84696.0500
24 Casein peptone lecithin polysorbate broth 84901.0500
25 Columbia agar base 84621.0500
26 CCA Agar 84903.0500
27 CLED agar 84668.0500
28 Differential clostridial agar (DCA) Application 85837.0500
29 DG 18 agar base (ISO) 84632.0500
30 Dichloran rose bengal chloramphenicol (DRBC) agar 84670.0500
31 EC broth (ISO) 84627.0500
32 Endo les agar 84645.0500
33 Entorobacteriaceae enrichment broth Mossel (Ph. Eur, USP, IP) 84689.0500
34 Entorobacteriaceae enrichment broth Mossel 84678.0500
35 Fecal coliforms agar (m-FC agar) 84644.0500
36 Fluid thioglycollate medium 84681.0500
37 Fraser broth base (ISO) 84611.0500
  Fraser selective supplement 84720.0001
  Fraser half selective supplement 84721.0001
38 Giolotti Cantoni broth base (ISO) 85942.0500
40 Glutamate starch phenol red (GSP) agar B APHA 85946.0500
41 Hektoen enteric agar 84691.0500
42 KF streptococcus agar base 84633.0500
43 Lactose TTC Tergitol 7 agar 84657.0500
44 Lauryl sulphate broth ISO 84639.0500
45 LB broth ISO 84649.0500
47 LB broth (Miller) 85947.5000
48 LB agar (Miller) 84684.0500
49 Legionella CYE agar base ISO 84629.0500
50 Letheen broth medified 84673.0500
51 Linde grain medium 84954.5000
52 Linde grain broth 84673.0500
53 Listeria buffered enrichment broth base 84652.0500
54 Listeria enrichment broth 84606.0500
55 Listeria selective agar according to Ottaviani & Agosti 84748.0500
56 Lysine agar 85050.0500
57 MacConkey agar 84614.0500
58 MacConkey broth 84680.0500
59 MacConkey broth (Ph. Eur., USP, JP) 85943.0500
60 Malt extract agar No.2 84665.0500
 
No. Culture medium name Product code
61 Malt extract broth 84666.0500
62 Mannitol egg yolk polymyxin agar base 84635.0500
63 Mannitol salt agar 84622.0500
64 Maximum recovery diluent ISO 84617.0500
65 M-broth 84690.0500
66 Membrane lactose glucuronide agar 84909.0500
67 Milk plate count agar 84643.0500
68 MRS agar ISO 84607.0500
69 MRS broth 84613.0500
70 Mueller-Hinton agar 84686.0500
71 Muller-Kauffmann tetrathionate-novobiocin broth (MKTTN) 84624.0500
72 Nutrient agar DEV 84749.0500
73 Nutrient agar No.1 84654.0500
74 Nutrient broth 84662.0500
75 Orange serum agar 84646.0500
76 Oxford agar base 84630.0500
77 OGYE agar 84659.0500
78 Palcam agar base ISO  84625.0500
79 PCA ISO 84608.0500
80 Potato dextrose agar 84651.0500
81 Potato dextrose broth 84957.0500
82 Pseudomonas agar base ISO 84650.0500
83 Pseudomonas selective Cetrimide agar   84638.0500
84 R2A agar 84671.0500
85 Rappaport Vassiliadis (RVS) broth 84656.0500
86 Rappaport Vassiliadis Salmonella enrichment broth 84658.0500
87 Reinforced clostridial medium 84699.0500
88 Raka Ray agar 85051.0500
89 Rose bengal chloramphenicol agar 84669.0500
90 Sabouraud 4% dextrose agar 84663.0500
91 Sabouraud 2% dextrose agar 84685.0500
92 Selenite cystine broth 84655.0500
93 SDA with chloramphenicol 84902.0500
94 Slanetz and Bartley agar ISO 84900.0500
95 Slanetz Bartley agar ISO 84907.0500
96 SPS agar 84950.0500
97 TCBS agar 84641.0500
98 Tetrathionate crystal violet broth 84694.0500
99 Triple sugar iron agar ISO 84698.0500
100 Tryptone yeast extract agar ISO 84906.0500
101 TSC agar ISO 84905.0500
102 Tryptic soy agar 84602.0500
103 Tryptic soy broth, triple wrapped 84855.0500
104 Tryptic soy agar + lecithin + Tween 80 84642.0500
105 Tryptic soy agar with agar K 85055.0500
106 Tryptic soy broth 84675.0500
107 Tryptic soy broth non animal origin 84679.0500
108 Tryptone bile X-glucuronide agar - TBX (ISO) 84637.0500
109 Tryptose cycloserine agar (TCA) base 85054.0500
110 Tryptose sulphite cycloserine (TSC) agar 84636.0500
111 Urea agar base 84653.0500
112 VRB agar MUG 84956.0500
113 VRBG agar ISO 84603.0500
114 VRB agar ISO 84612.0500
115 WL nutrient agar 85945.0500
116 Wort agar 84661.0500
117 Wort broth 84660.0500
118 XLD modified agar 84667.0500
119 Yeast extract agar modified according to ISO 6222 84683.0500
120 YGC agar 84604.0500
121 Yeast and mould agar 85052.0500
122 Buffered peptone water (Granulated) 85948.0500
123 Violet Red Bile Glucose Agar (Granulated) 85949.0500
124 Yeast glucose chloramphenicol agar (Granulated) 85832.0500
125 Tryptic soy broth (Granulated) 85833.0500
126 Tryptic soy agar (Granulated) 85834.0500
127 MacConkey broth (Granulated) 85835.0500
128 Sabouraud dextrose agar (Granulated) 85836.0500
129 Plate count agar (Granulated) 85941.0500
Thông tin khác